Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzynowłoga MałaObwieszczenia

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na podstawie art. 11 pkt 7, w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

 

Zawiadamiam

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.03.2023 do 07.04.2023 w siedzibie Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała w godz. od 7:30 do 15:30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.03.2023 o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała, sala konferencyjna.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 z związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie studium i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@krzynowlogamala.pl,
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała, pok. nr 12,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2023r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

        WÓJT GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. z 2016 r., L119/1), Administrator Danych Osobowych (ADO) publikuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Andrzej Włodarczyk; Adres e-mail: naslo14@op.pl. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3 06-316 Krzynowłoga Mała.

       

WÓJT GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 92
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Humięcki
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 28.02.2023 13:20:42
Data udostępnienia informacji: 28.02.2023 13:21:50
Data ostatniej aktualizacji: 28.02.2023 13:20:42
Rejestr zmian