Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzynowłoga MałaDokumenty BIP

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

 

  ZARZĄDZENIE Nr WGM.0050.7.2023
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała

 z dnia 6 marca 2023 roku

 

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy
Krzynowłoga Mała w roku 20
23

 

 

                Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ), art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r., poz 1327 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XLIII/217/2022 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, zarządzam, co następuje:

 

 • 1.

 

                Ogłaszm otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Krzynowłoga Mała w roku 2023 w zakresie :

1) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,

którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.

 

                Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczam w dniu 6 marca 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzynowlogamala.pl, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała www.krzynowlogamala.pl.

 

 

 • 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi gminy.

 

 

 • 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                   Wójt                

                                                                                       /-/ Jerzy Humięcki

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WGM.0050.7.2023
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
 z dnia 6 marca 2023 roku

 

WÓJT GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r., poz 40), art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XLIII/217/2022 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

 

OGŁASZA

 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Krzynowłoga Mała w 2023 roku, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2023 roku

 

Lp.

Rodzaj zadania

 

 

 

 

 

20.000,00 zł

 

 

 

1.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

1.1

Wspieranie inicjatyw kulturalnych ( np. poprzez naukę gry na instrumentach oraz zakup i konserwację sprzętu muzycznego).

1.2

Promowanie przedsięwzięć kulturalnych jako alternatywy dla świata konfliktu i przemocy.

1.3

Wzbogacenie form upowszechniania kultury poprzez organizację i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, koncertach artystycznych.

1.4

Organizacja konkursów, warsztatów i wystaw.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm. ),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),
 • Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLIII/217/2022 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 29 listopada 2022 r
 1. Przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach zadania nastąpi na podstawie umowy
  z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  ( Dz. z 2022 r.,poz. 1327 z późn. zm. ), zawartej w terminie do 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
 2. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu projektu.
 5. Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na konkurs zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
 6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.
 • Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie objęte otwartym konkursem ofert musi być zrealizowane w roku 2023.
 2. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała.
 3. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określone w
 4. Zadania mogą być realizowane przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. W przypadku składania oferty wspólnej oferta musi być zgodna z art. 14 ust. 3, 4, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm. )
 5. Nie będzie dotowane zadanie realizowane przez organizację prowadzącą działalność gospodarczą
  w sferze zadania objętego konkursem – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. z 2022 r.,poz. 1327 z późn. zm.).
 6. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  ( Dz. U. z 2019 , poz.1781 ), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz.1129 ) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm. ).
 7. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę oraz przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie finansowania lub dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Krzynowłoga Mała, w następującym brzmieniu:
  Zadanie „(nazwa zadania)jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Krzynowłoga Mała.
 8. Zarządzenie Wójta Gminy Krzynowłoga Mała w sprawie wyboru i dofinansowania oferty będzie podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r.( Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu, projektu i harmonogramu w przypadku przyznania dotacji
  w wysokości innej niż wnioskowana,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.
 1. Sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. ,poz. 2057).

 

 1. Termin i warunki składania ofert

 

 1. Termin składania ofert wyznacza się od 6 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczacego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 pażdziernika 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz 2057 z późn. zm.). Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej Gminy Krzynowłoga Mała.
 3. Oferty należy składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała, Kościelna 3 - Sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2023 r. do godz. 1000. W przypadku złożenia oferty listownie decyduje data wpływu oferty do sekretariatu. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
 • pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
 • tytuł zadania,
 • adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert” oraz ,,Konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Krzynowłoga Mała w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2023 roku.”

 

 1. Wymagana dokumentacja

 

 1. Prawidłowo wypełniony formularz, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 1. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Aktualny statut podmiotu.
 3. Pełnomocnictwo lub upoważnienie Zarządu Głównego wydane dla osób go reprezentujących
  z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej.
 4. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty każdą z ofert należy złożyć wraz
  z kompletem dokumentów w oddzielnych kopertach.

 

Pouczenie:

 1. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 1. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.
 2. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. Dokument uznaje się za poprawny pod względem formalnym, gdy zostaną skreślone/usunięte wszystkie niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką oraz zostaną podane wszystkie żądane informacje.
 3. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.
 4. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.
 5. Ofertę i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 6. W przypadku wystawienia przez w/w osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.
 7. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.
 8. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem złożonych kserokopii dokumentów następuje poprzez umieszczenie na każdej stronie dokumentu zapisu „Za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności z oryginałem oraz podpisy uprawnionych osób wraz z imiennymi pieczątkami.
 9. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

 1. Termin i tryb wyboru oferty

 

 1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale V niniejszego ogłoszenia, nastąpi w obecności co najmniej dwóch pracowników, upoważnionych przez Wójta Gminy Krzynowłoga Mała.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona Komisja konkursowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Krzynowłoga Mała.
 3. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa przedłoży rekomendacje, co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną niezwłocznie do wiadomości publicznej przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznejbip.krzynowlogamala.pl, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.krzynowlogamala.pl.
 5. Decyzję o odrzuceniu, wyborze oferty, przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Krzynowłoga Mała po zapoznaniu się z oceną Komisji. Decyzja Wójta Gminy Krzynowłoga Mała jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Możliwe jest dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.
 7. W przypadku nie złożenia żadnej oferty do konkursu bądź gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie, konkurs ofert zostaje unieważniony.
 8. Nie będą rozpatrywane oferty:
 • złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
 • niekompletne;
 • złożone po terminie;
 • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
 • złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie zgodnie z niniejszym ogłoszeniem;
 • nie mieszczące się pod względem merytorycznym w rodzajach zadań wskazanych
  w niniejszym ogłoszeniu;
 1. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

 

VII. Kryteria wyboru ofert

 

Kryteria formalne:

 • ocena czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie, na której umieszczono pełną nazwę oferenta, jego adres oraz tytuł zadania,
 • ocena czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 • ocena czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert,
 • ocena czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,
 • ocena czy nie dokonano żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty,
 • ocena czy oferta jest kompletna i zawiera odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania,
 • ocena czy oferta została opracowana w języku polskim,
 • ocena czy do oferty zostały dołączone wszystkie wymagane oraz poprawnie wypełnione załączniki,
 • ocena czy oferta została podpisana przez osoby upowaznione do składania oświadczeń woli
  i imieniu organizacji lub podmiotu.

 

Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone.

 

Kryteria merytoryczne:

Kryterium oceny

Maksymalna ocena punktowa

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego:

Oddziaływanie społeczne , trwałość

Konstrukcja i jakość wniosku

Czy z opisu projektu wynika jakie działania zostaną zrealizowane, czy wskazano miejsce realizacji, grupę docelową, komplementarność, dostępność

25

Ocena harmonogramu i kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w przypadku oferty dotyczącej wsparcia realizacji zadania:

adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań, zasadność przyjętych stawek jednostkowych w odniesieniu do średnich cen rynkowych, poprawność rachunkowa, spójność harmonogramu z budżetem

25

Ocena poprawnej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania

Czy przedstawione zadanie zaspokaja konkretnie określone potrzeby społeczności lokalnej i jest celowe pod kątem realizacji zadań własnych gminy

20

Ocena wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków

10

Wskaźniki oferty są możliwe do osiągnięcia

20

Liczba punktów ogółem:

100

 

 

W 2022 roku Gmina Krzynowłoga Mała udzieliła dotacji organizacjom pozarządowym na realizację: zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w wysokości 20.000,00 tys. zł.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. (29) 75-127-20 .

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                            Wójt

                                                                                                                 /-/ Jerzy Humięcki

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1724
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa dokumentu: Konkurs
Skrócony opis: ZARZĄDZENIE Nr WGM.0050.7.2023 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Krzynowłoga Mała w roku 2023
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Humięcki
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 19.10.2020 09:23:31
Data udostępnienia informacji: 19.10.2020 09:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2023 13:37:57
Rejestr zmian