Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Projekt

 

Uchwała NR…./ …. / 2023

RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ

z dnia ………..20223r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 

 

     Na podstawie art.18.ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463, 1688) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz.571 ) Rada Gminy w Krzynowłodze Małej uchwala, co następuje:

 

 

 • 1.

 

  Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 • 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzynowłoga Mała.

 

 • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Załącznik do Uchwały Nr …/…/2023r.

                                                                                     Rady Gminy w Krzynowłodze Małej

                                                                                     z dnia ………….2023r.

 

„Program współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.”

 

 • 1.

Postanowienia ogólne.

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)  ustawie - rozumie się przez to ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2023 r. poz. 571 )

2) uchwale - rozumie się przez to uchwałę Rady Gminy w Krzynowłodze Małej, do której załącznikiem jest Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) gminie - rozumie się przez to Gminę Krzynowłoga Mała,

4) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

5) dotacji — rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. l pkt. l lit. e oraz
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270  ze zm.),

6) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. l1 ust. 2
i w art. 13 ustawy.

 

 • 2.

Cel główny i cele szczegółowe.

 1. Celem głównym programu współpracy jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Krzynowłoga Mała oraz podnoszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych.
 2. Cele szczegółowe współpracy gminy z organizacjami obejmują:
  • wspieranie rozwoju aktywności w społeczności Gminy Krzynowłoga Mała i jej zaangażowania w proces definiowana i rozwiązywania problemów lokalnych,
  • integracja podmiotów realizujących różne inicjatywy w sferze zadań publicznych,
  • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców,
  • wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów służące ich rozwojowi i lepszemu przygotowaniu do współpracy z Gminą Krzynowłoga Mała w zakresie realizacji zadań publicznych i dla osiągnięcia ważnych celów społecznych.

 

 • 3.

Zasady współpracy.

 1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach:

1) Zasada pomocniczości – oznacza to, że gmina powierza organizacjom realizację zadań publicznych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

  2) Zasada suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami      
  kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności;

3) Zasada partnerstwa - zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach i w formach określonych w ustawie oraz w trybie wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych Gminy Krzynowłoga Mała, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;

4) Zasada efektywności - oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych;

5) Zasada uczciwej konkurencji - oznacza, że organy samorządu udzielają wszystkim podmiotom jednakowych informacji odnośnie wykonywanych działań;

6) Zasada jawności – Gmina Krzynowłoga Mała udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych;

7)  Zasada transparentności -  Gmina Krzynowłoga Mała przy współpracy z organizacjami kieruje się zasadą przejrzystości.

 • 4.

Zakres przedmiotowy.

Przedmiotem współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

 • realizacja zadań gminy określonych w ustawie,
 • podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
 • tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
 • określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
 • konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w formie i zakresie określonym w programie współpracy.

 

 • 5.

Formy współpracy.

 1. Współpraca Gminy Krzynowłoga Mała może odbywać się w formie finansowej i pozafinansowej.
 2. Współpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie:
 3. l) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 1. Powierzanie oraz wspieranie zadań, o których mowa w ust. 2, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 

 1. Współpraca o charakterze pozafinansowym może być realizowana w formie:
 2. l) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
 3. a) publikowanie ważnych informacji, przygotowanych przez organizacje pozarządowe dotyczących działań tych organizacji, na stronie internetowej Gminy Krzynowłoga Mała,
 4. b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady Gminy, z prawem zabierania głosu,
 5. c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,

 

2) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 1. a) organizowanie przez administrację publiczną konsultacji w sprawach realizacji poszczególnych zadań gminy,
 2. b) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,

3) udostępnianie lokali na spotkania podmiotów programu i na spotkania otwarte (organizacje nie dysponujące własnym lokalem miałyby możliwość zwrócenia się                z wnioskiem o udostępnienie lokalu do organizacji spotkań, szczegółowe warunki udostępniania ustalane będą pomiędzy organizacjami a administratorem budynku),

4) pomoc w pozyskiwaniu środków z innych źródeł niż budżet gminy, w szczególności poprzez:

 1. a) opiniowanie wniosków o granty i dotacje,
 2. b) promowanie ciekawych projektów, mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych,
 3. c) organizowanie konsultacji i szkoleń dotyczących zdobywania funduszy,
 4. d) udzielanie rekomendacji (przy pozyskiwaniu sponsorów i środków z innych źródeł zewnętrznych),

5) promocję działalności organizacji w mediach (organizacje mogłyby również zamieszczać informacje o swojej działalności na stronie internetowej Gminy),

6) udzielanie pomocy rzeczowej w postaci możliwości korzystania z drukarki, kserokopiarki, faksu, itp.,

7) uczestniczenia na wniosek organizacji w otwartych spotkaniach z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych,

8) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z partnerami w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

 

 

 • 6.

Priorytetowe zadania publiczne.

 1. Priorytetowe zadania publiczne do realizacji przez Gminę Krzynowłoga Mała w 2024 roku to:
 2. l) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego:
 3. a) wspieranie inicjatyw kulturalnych,
 4. b) promowanie przedsięwzięć kulturalnych jako alternatywy dla świata konfliktu i przemocy,
 5. c) wzbogacenie form upowszechniania kultury poprzez organizację i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, koncertach artystycznych,
 6. d) organizacja konkursów, warsztatów i wystaw,
 7. e) współdziałanie przy organizacji imprez kulturalnych o różnym zasięgu, promujących gminę,
 8. f) promowanie lokalnej twórczości,
 9. g) promocja inicjatyw kulturalnych, zwłaszcza w gminnym serwisie internetowym,

 

2)  kultura fizyczna i sport:

 

 1. a) współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji i szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych, oraz w zakresie organizacji wyjazdów drużyn i zawodników na zawody sportowe,
 2. b) współpraca w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo -rekreacyjnych i turystycznych wśród mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała,
 3. c) współorganizowanie rozgrywek i zawodów szkolnych i międzyszkolnych,
 4. d) współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów i turniejów sportowych, rajdów i innych imprez krajoznawczych,
 5. e) tworzenie warunków do prowadzenia działalności statutowej klubom sportowym i stowarzyszeniom, w tym udostępnianie obiektów sportowych,
 6. f) pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
 7. g) pomoc w organizacji wyjazdów dzieci niepełnosprawnych na zawody sportowe poza obszarem Gminy,
 8. h) promowanie aktywności i kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 9. i) współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych –

promowanie potencjału turystycznego Gminy,

 1. j) promowanie i organizację grup wolontariatu (bez ograniczeń wiekowych),
 2. k) aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie organizacji zajęć i imprez sportowo turystycznych,
 3. l) promocja i programy stypendialne dla osób i dzieci (dofinansowanie wyjazdów, zgrupowań i obozów sportowych),

3) wypoczynek dzieci i młodzieży,

4) pomocy dla stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych     i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

5) tworzenie i realizacja programów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy (zwłaszcza przemocy w szkole i przemocy domowej),

6) wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany na podstawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krzynowłoga Mała ".

 1. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i podmiotom, może być dokonane na wniosek Wójta Gminy, po akceptacji go przez Radę Gminy w Krzynowłodze Małej w drodze zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu.
 2. Obszary współpracy zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w ustawie.
 • 7.

Okres realizacji programu.

"Program współpracy Gminy Krzynowłoga Mała  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

 • 8.

Sposób realizacji programu.

 1. Podmiotami odpowiedzialnymi za opracowanie i realizacje programu są:

1) Rada Gminy w zakresie:

 1. a) wytyczenia kierunków i obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
 2. b) określania corocznie wysokości środków w budżecie gminy z przeznaczeniem na realizację współpracy w obszarach określonych w programie.

2) Wójt Gminy w zakresie:

 1. a) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
 2. b) dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu Gminy,
 3. c) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
 4. d) zawierania umów zlecenia o powierzenie wykonania zadania i umów wsparcia zadań w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielania dotacji z budżetu gminy w ramach uchwalonego budżetu.
 5. Zakres finansowy zadań publicznych Gminy realizowanych z udziałem organizacji pozarządowych i podmiotów, wyznacza przyjęty przez Radę Gminy budżet na 2023 rok w uchwalonym planie wydatków.
 • 9.

Wysokość środków planowanych na realizację programu.

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizuję zadań publicznych przez organizacje pozarządowe określa Rada Gminy w Krzynowłodze Małej w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 2. Środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy na rok 2024 dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyniosą kwotę w wysokości 000,00 zł (  tysięcy złotych).

 

 • 10.

Ocena Realizacji Programu

 1. Monitoring realizacji współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez podmioty Programu.
 2. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane na bieżąco w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej.
 3. Miernikami efektywności Programu są:
 • liczba podmiotów Programu współuczestniczących w realizacji zadań publicznych w 2024 r.,
 • wysokość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu,
 • liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu.
 1. Wójt Gminy Krzynowłoga Mała, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, przedkłada Radzie Gminy Krzynowłoga Mała, oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu.

 

 • 11.

Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji społecznych.

 1. Projekt programu współpracy na dany rok jest przedkładany Wójtowi Gminy do dnia 30 września roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

                        

 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi odbywają się w szczególności przez:
 2. udostępnienie programu na stronie internetowej Urzędu,
 3. udostępnienie programu w wersji papierowej w siedzibie Urzędu (pok. Nr 2),
 4. inne formy zaproponowane przez organizacje pozarządowe.

 

 1. Organizacje i instytucje, które zgłaszają opinie o projekcie współpracy przesyłają je listownie pocztą tradycyjną na adres urzędu lub elektroniczną na adres : gmina@krzynowlogamala.pl.
 2. Pierwszy etap konsultacji społecznych do projektu na 2024 r. ogłoszony zostaje dnia 13 października 2023 r. Termin konsultacji wyznaczono od dnia 14.10.2023 r. do dnia 23.10.2023 r.
 3. Organizacje i instytucje mogą wnosić uwagi do projektu przesyłając je bezpośrednio bądź listownie do siedziby urzędu do dnia 25.10.2023 r.
 4. W pierwszym etapie konsultacji nie wniesiono żadnych uwag.
 5. Drugi etap konsultacji programu współpracy zostaje ogłoszony przez Wójta Gminy w dniu 26 października 2023 r. Termin konsultacji wyznaczono od dnia 27.10.2023 r. do dnia 03.11.2023 r.
 6. Organizacje i instytucje mogą wnosić swoje uwagi do projektu bezpośrednio lub listownie do dnia 3 listopada 2023 r.
 7. Konsultacje zakończyły się brakiem uwag ze strony organizacji pozarządowych.
 8. W okresie od 4 listopada do 10 listopada każdego roku organizowane jest spotkanie, w którym uczestniczą:
 9. obligatoryjnie pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za przygotowanie programu współpracy,
 10. fakultatywnie Wójt oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, które mają siedzibę na terenie Gminy lub też przeważający teren ich działania obejmuje Gminę.
 11. Celem spotkania jest ustalenie ostatecznej wersji programu współpracy.
 12. Organizacją spotkania, powiadomieniem podmiotów uprawnionych do obecności na spotkaniu i jego obsługą zajmuje się pracownik Urzędu odpowiedzialny za kontakty z organizacjami pozarządowymi.
 13. O terminie zaplanowanego spotkania dotyczącego projektu programu współpracy na rok 2023 poinformowano organizacje pozarządowe wysyłając powiadomienia ze zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 14. Podczas spotkania uczestnicy mogli zgłaszać opinie do projektu programu współpracy.
 15. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych nie wniesiono żadnych uwag do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.
 16. Wysokość środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi jest corocznie określana w budżecie gminy.
 17. Kwotę określoną w projekcie budżetu gminy wpisuje się do projektu i przekazuje komisji Rady.
 18. Projekt Programu współpracy przedstawia się do uchwalenia Radzie Gminy do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania programu.

 

 

 • 12.

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

 1. Każdorazowo w związku z ogłaszanym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzynowłoga Mała Wójt Gminy powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert w postępowaniu konkursowym.

2.Komisja Konkursowa i jej Przewodniczący powoływani są Zarządzeniem Wójta Gminy niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

 1. W składzie Komisji Konkursowej mogą zasiadać z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie.
 3. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 4. Organizacje, które przystąpiły do postępowania konkursowego, a nie otrzymały dotacji otrzymują o tym fakcie zawiadomienie w formie pisemnej.

 

 

                                                                                     

 

                                                                                            

 

 

                                                                   

                                                                                               

                                                                                 

 

 

 

                                                                   

 

          

 

UZASADNIENIE

 

           Uchwalenie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2023r.poz.571) jest obowiązkiem wynikającym z art. 5a ust. 1 cytowanej wyżej ustawy. Akt ten wprowadza obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy nie później niż do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Program stanowi uszczegółowienie przedmiotu i zasad współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z podmiotami wymienionymi w przedmiotowym akcie prawnym i jednocześnie jest wyrazem lokalnej polityki współdziałania z organizacjami pozarządowymi.

Projekt współpracy został poddany konsultacjom na zasadach określonych w Uchwale Nr L/248/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.        

         W świetle powyższego i mając na uwadze tworzenie warunków do aktywności społecznej, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2248
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa dokumentu: Konsultacje społeczne
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jerzy Humięcki
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 19.10.2020 09:14:23
Data udostępnienia informacji: 19.10.2020 09:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2023 11:15:38
Rejestr zmian