Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Krzynowłoga MałaDokumenty BIP
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 

- w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (pokój nr 8 – podatki) w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

 

- w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (pokój nr 8 – podatki) w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

 

 

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła

 

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 1. Wniosek na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Druk
 2. Zestawienie faktur do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 3. Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. - Dz.U. 2021 poz. 735, 1491, 2320, 2052.),
 2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jedn. - Dz. U. z 2022 poz. 2227),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz.U. 2021 poz. 305),
 4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. - Dz. U. z 2020 poz. 333.),
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2266),
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466),
 7. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE z dnia 26.06.2014, L 187),

 

 Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej :

 

 1. Producent rolny może składać do Wójta Krzynowłoga Mała (pokój nr 8 – Podatki) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego, w dwóch terminach, tj.:

 

 1. a) od 1 lutego do 28 lutego producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia roku poprzedzającego rok składania wniosku do 31 stycznia roku, w którym wniosek jest składany oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
 2. b) od 1 sierpnia do 31 sierpnia producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku, w którym wniosek jest składany oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do Ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
 3. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 4. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, w tym dzierżawca (posiadacz zależny). W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu, tj. dzierżawcy, również w przypadku, jeżeli dzierżawi on grunty na podstawie ustnej umowy, czy też wtedy, gdy dzierżawa nie jest wykazana w ewidencji gruntów i budynków.
 6. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co, do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 7. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 8. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2466) w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 9. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2174).
 10. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz

- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Ustawa określa średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła, jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku i liczby 12.

 

 1. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 2. Wójt Gminy Krzynowłoga Mała wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
 4. a) 1 - 30 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek- w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 5. b) 1 - 31 października roku, w którym został złożony wniosek - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 6. Tryb odwoławczy: Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Krzynowłoga Mała - w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1945
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
Nazwa dokumentu: Zwrot podatku akcyzowego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marlena Mostowa
Osoba, która udostępnia informację: Sylwester Gadomski
Data wytworzenia informacji: 19.03.2020 09:20:08
Data udostępnienia informacji: 19.03.2020 09:23:13
Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2022 10:15:30
Rejestr zmian